Εισαγωγή: Ο στόχος της μελέτης ήταν να προσδιοριστούν οι καθοριστικοί παράγοντες που οδηγούν Έλληνες εφήβους σε ενασχόληση με διαδικτυακά παιχνίδια τύχης (ΔΠΤ), καθώς και η εκτίμηση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων της κατάστασης και της συσχέτισης με την παθολογική χρήση του διαδικτύου (ΠΧΔ).

Υλικό και Μέθοδος: Εφαρμόστηκε συγχρονική μελέτη σε τυχαίο δείγμα (n=484) Ελλήνων εφήβων (71.2% αγόρια, μέση ηλικία: 14.88 ± 0.55 έτη). Διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια στα σχολεία και οι συμμετέχοντες απάντησαν ανώνυμα. Τα συγκεκριμένα ερωτηματολόγια περιλάμβαναν ερωτήσεις για διάφορους τύπους ΔΠΤ, χαρακτηριστικά της χρήσης του διαδικτύου, την κλίμακα Young για τον Διαδικτυακό Εθισμό (Young Internet Addiction Test, ΙΑΤ) και το Ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και Δυσκολιών (Strengths and Difficulties Questionnaire-SDQ).

Αποτελέσματα: Το ποσοστό ενασχόλησης των εφήβων με ΔΠΤ ήταν 15.1%. Η ενασχόληση με ΔΠΤ συσχετίστηκε με ψυχοκοινωνική δυσπροσαρμοστικότητα, κυρίως συναισθηματικών (προσαρμοσμένος σχετικός κίνδυνος κατά φύλο, ΑOR: 3.83; 95% όριο αξιοπιστίας, 95% CI: 1.86-7.92) και  κοινωνικών (ΑOR: 2.04; 95% CI: 1.09-3.85) προβλημάτων. Επιπλέον, η ενασχόληση με ΔΠΤ συσχετίστηκε σημαντικά με την αύξηση της  πιθανότητας εκδήλωσης ΠΧΔ (OR: 1.81; 95% CI: 1.08-3.60). Τούτο δε πιστοποιείται και από την πολυπαραγοντική ανάλυση παλινδρόμησης όπου αναδείχθηκε ότι, ο πιο σημαντικός παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση ΠΧΔ είναι η χρήση διαδικτύου με σκοπό τα ΔΠΤ (AOR: 3.43; 95% CI: 1.40-8.39).

Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της μελέτης υποδεικνύουν ότι οι έφηβοι που ασχολούνται με ΔΠΤ ενδέχεται να παρουσιάσουν ψυχοικοινωνικές δυσκολίες και αυξημένη πιθανότητα ΠΧΔ.

Λέξεις κλειδιά: εφηβεία, διαδικτυακά παιχνίδια τύχης, εθιστική συμπεριφορά, ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις, ψυχολογική προσαρμογή

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε όλο το Άρθο.